Vad vi tror och lär


Vi avser att samla korta och längre beskrivningar av vad vi tror och lär ut i Betania på den här sidan. Betania tillhör den pentekostala delen av världens kyrkosamfund, vi har mycket gemensamt med den evangelikala kristenheten och vi hör till reformationens ättlingar. Så mycket av det vi tror och praktiserar har vi gemensamt med dessa teologiska sammanhang. Men det hjälper inte mycket med ovannämnda benämningar (annat än för teologer och kyrkohistoriskt bevandrade) om vi inte konkretiserar vad vi tror på – och det är det vi ska försöka göra här. Det kommer att ta tid – minst hela 2015.

trohem_bok_600

pente_teo_warDen som genast vill ha svar på frågorna kan skaffa böckerna Trons hemlighet och Pentecostal Theology, vilka båda beskriver ganska grundligt hur pingstvänner brukar läsa och förstå Bibeln. Det finns naturligtvis mycket mer litteratur i ämnet – det är bara att googla…

.

Här vårt första ämne – DET KRISTNA DOPET.
Eftersom vi lever i ett land som länge präglats av den lutherska kyrkans dopteologi är dopet något som man oftast tänker sig handlar om (rent praktiskt) att man stänker vatten på ett spädbarns panna. Utan att gå in på bakgrunden till den här dopversionen kan vi konstatera att pingstkyrkan inte praktiserar “barndop” i den här formen.

Eftersom Pingstkyrkan inte skriver under den teologiska tolkningen om arvssynden är dopet inte heller nödvändigt för små barn som ännu inte gjort någon synd och inte heller kan tro eller låta döpa sig. Barndopet kan ses mer som ett tvångsdop ur barnets synvinkel och har därmed ingen större betydelse för barnet – om självvald, frivillig tro och efterföljelse av Jesus är den grundläggande tanken.

Troendedop genom nedsänkning
Nya testamentet talar om att människor efter att ha hört budskapet började tro och sedan lät döpa sig genom nedsänkning. I pingstkyrkan praktiseras därför “troendedopet”, dvs. när en person beslutat sig för att tro på Jesus och vill följa honom och tillhöra en församling – då låter hon eller han döpa sig.

Det är däremot vanligt att föräldrar i pingstförsamlingarna bär fram sina spädbarn i en samling i kyrkan och låter pastorn och församlingen välsigna barnet – som ceremoni till det yttre ganska likartad den lutherska dopritualen, förutom att inget vatten är inblandat och ingen tänker på dopet.

När ett barn i församlingen växer upp och i något skede beslutar sig för att tro på Jesus och vill låta döpa sig så är det också möjligt att döpa personen i fråga. Det grundläggande är att den unga ska besluta själv efter att ha kommit till tro. Den här dopsynen innebär också att det lutherska barndopet inte räknas som ett giltigt dop och därför förutsätts det att även vuxna (barndöpta) människor som kommit till tro och vill bli medlem i pingstkyrkan ska låta döpa sig genom nedsänkning. Eftersom nedsänkning (helt och hållet) förutsätter ganska mycket vatten är pingstkyrkorna utrustade med dopbassäng i kyrkan där både den som döper och dopkandidaten går ner i vattnet.

Tjugoen frågor om dopet | Ingmar Rönn
21fragorEftersom dopteologin i den lutherska kyrkan betonas starkt är det ofta en ganska mödosam process för många finländare med den bakgrunden att tänka om i dopfrågan.

Ingmar Rönn, som under många år var predikant inom luthersk inremission började forska i vad Nya testamentet (NT) undervisar om dopet och kom så småningom fram till att det “baptistiska dopet” – alltså troendedop genom nedsänkning – är det som NT beskriver. Hans studier ledde småningom också till att han personligen kom fram till beslutet att låta döpa sig, vilket förstås väckte många frågor hos människor.

Han har nu samlat resultatet av sina studier om dopet och presenterar 21 frågor som han fått och svarat på i en skrift som bra belyser dopfrågans många bottnar. Här får du det teologiska resonemanget som ligger till grund för den ovannämnda praxisen. Hans slutsatser ligger nära den gängse tolkningen i pingstkyrkan och eftersom han vänligen gett oss tillstånd att publicera hans text här hittar du mycket matnyttigt om dopet i det här dokumentet: Tjugoen frågor om dopet | Ingmar Rönn

dop_front600Här en PDF av en pro gradu-avhandling av Ritva Salmi med rubriken Dopet inom pingströrelsen i Finland.

Hon forskade i ämnet i början av 70-talet och avhandlingen omfattar åren 1911-1973. Ett mycket intressant dokument som beskriver hur man tänkte och hur dopsynen utvecklades och formades under de första årtiondena i pingströrelsens i Finland historia. PDF:n är på drygt 32 mb så det kan ta en stund att ladda ner…

Mera tro & lära-ämnen kommer efterhand

Copyright © Dandelion by Pexeto