Betanias historia


År 2021 fyller Betania 100 år

Baptistförsamlingen grundades redan 1886 i Sibbo
På 1880-talet ledde baptistledaren Petter Malmqvist från Helsingfors ett församlingsbildande i Sibbo. Baptistförsamlingen som bildades år 1886 hade efter en kort tid 36 medlemmar. I slutet av 1800-talet stod rese-predikanten G.M. Giescke från Sverige som församlingsföreståndare under 20 år. I början av 1900-talet följde en tid av andlig nedgång i församlingen. Pastor Mats Lignell i baptistförsamlingen i Helsingfors skrev till John Ongman som ledde en bibelskola i Sverige om att få hit “åtminstone en av hans 200 evangelister” år 1906 kom så Josef Alarik Lindqvist till Sibbo. Han fick bli redskapet för en andlig väckelse i kommunen. J.A. Lindqvist var öppen för “den nya rörelsen” som startat i Norden och som nådde Finland genom den norske metodist/pingstpastorn T.B.Barratt år 1911. Genom J.A.Lindqvists inflytande fick församlingen i Sibbo sin första kontakt med pingströrelsen.

År 1918 flyttade J.A. Lindqvist till Jakobstad, men kvarstod som församlingerns föreståndare fram till år 1927. Pingströrelsens inflytande blev allt starkare i församlingen – bl.a. besökte T.B. Barratt Sibbo år 1913 (enl. uppg. i Korsets Seger 1913 nr.9)

R UMAX PL-II V1.4Kapellbygget blev första Betania
Ganska snart efter J.A.Lindqvist ankomst till Sibbo började man planera för ett kapellbygge i Nickby. Enligt ett köpebrev av den 22 februari 1909 har makarna Karl och Erika Weckamn sålt åt bagaren Hjalmar Karlsson från Bubbis eller Lindnäs skattehemman en parcell på 0.27 ha som utbrutits och fått namnet Bethania för priset 550 finska guldmynt. Köpvittnen var K.A. Wickström och Frans Herlin. På denna tomt invigdes 1910 ett bönehus som var församlingens samlingsplats ända fram till 1997 då den nya Betaniakyrkan togs i bruk.

1916 sålde Aina och Hjalmar Karlsson fastigheten åt byggmästaren Karl Winqvist för 550 mk. Efter att Nickby Betania Bönehusförening bildades 1926 köpte den nya bönehusföreningen huset den 13 mars 1927 av makarna Winqvist för samma summa: 550 mk. Tillbyggnader gjordes 1949 och 1960.En omfattande renovering utfördes 1971.

Betaniaförsamlingen i Sibbo r.f. grundades 1921 och anslöt sig till pingströrelsen
Den 29 maj 1921 är församlingen samlad under J.A. Lindqvists ledning och besluter om att utträda ur baptistsamfundet. Brevet är förutom föreståndaren undertecknat av Frans Melén, Frans Herlin, Frans Bergström, V. Henriksson och K.Helenius. Församlingen bestod vid utträdet ur baptistsamfundet av 68 medlemmar. Den 12 juni möttes man igen för att bilda den nya församlingen – Betaniaförsamlingen i Sibbo r.f. Församlingen växte och hade på 1950-60-talet ca 200 medlemmar.

1935 byggdes ett bönehus i Hindhår på en tomt som mottagits som gåva av vänner i församlingen. Trettio år senare såldes fastigheten och medlen lades som grundplåt för ett nytt bönehus i Södra Paipis. Detta bönehus byggdes på en tomt som getts av Gerda och Artur Savén och invigdes efter många talkotimmar, offer och andra insatser i nov. 1967. Den här fastigheten såldes i början av 2000-talet och medlen återinvesterades i fastigheten Villa Hemmet, alldeles intill Betaniakyrkans tomt.

Missionsengagemang sedan 1935
Mission har engagerat församlingen sedan starten. 1935 avskildes Elli Skogster av församlingens dåvarande föreståndare Hilding Söderholm som missionär i Argentina. Efter att ha gift sig med missionären Olle Jonsson verkade de några år bland indianerna i Embarcacio. Elli blev en kort tid därefter sjuk och återvände till hemlandet för sjukvård. Tyvärr dog hon redan år 1949. år 1939 reste Vieno Rantanen till Kina och verkade där sju år innan hon tillsammans med maken Sven Carlsson lämnade landet innan kommunismens maktövertagande. Församlingen har varit delunderhållande för många missionärer – speciellt i Tanzania – men också i Europa och Ryssland.

betania300Kyrkbygget på 90-talet
Under 1980-talet gjordes förberedelser och planer för ett nybygge.Flera orsaker bidrog till att planerna inte då kunde förverkligas. Vid Betaniaförsamlingens rf.möte den 8 dec. 1990 beslöts att bygga en kyrka. Preliminära ritningar hade uppgjorts och en anhållan om bygglov inlämnades, men i aug. 1991 belades tomten med byggnadsförbud. Bl.a. hade kommunen vissa planer på att dra en väg över Betaniatomten. Utgående från den situationen upptogs nya diskussioner 1994 med kommunens planeringsmyndigheter. Kommunen föreslog på grund av byggförbudet tomtbyte. Detta kom dock aldrig att genomföras på grund av ett besvär mot beslutet att församlingen skulle få överta tomten vid Jussasvägen ovanför bostadsaktiebolaget Sibbo pärla.

år 1996 påbörjades på nytt planeringen att bygga på Betaniatomten. Kommunens beslutfattare och tjänstemän visade god vilja och godkände de av Nordiska Trähus gjorda ritningarna samt köpte ett jordområde som hörde till församlingens fastighet Alinelund för 840 000 mk.
Hela år 1996 var ytterst intensiv- på försommaren började byggmästaren Vilppu Vesterinen att planera byggnadsarbetena. Den första sept. 1996 tog föreståndarparet Barbro och Kenneth Grönroos det första spadtaget och församlingen firade nattvard på byggnadsplasen. Man bad om att Guds hand skulle vila över platsen och bygget. Den 25 november kom fem långtradare med delarna till den nya kyrkan och redan den 18 dec. var allt under tak. Den 23 november 1997 kunde församlingen efter 14 månaders arbete fira invigningshögtid. Bygget kunde genomföras med ett minimum av främmande arbetskraft – otaliga talkotimmar lades ned på olika sätt av församlingens medlemmar.

arken_ext12Villa Hemmet – centrum för barn- och ungdomsarbete
Församlingen hade planer på att bygga ett annex nere vid Stora Byvägen för ungdomsarbetet. Frågan fick en överraskande vändning under år 2000 då Sibbo kommun efter förhandlingar om ett köpserviceavtal på dagvårdstjänster var villig att sälja grannfastigheten Villa Hemmet.

Genom ett Guds under kunde församlingen inköpa fastigheten, anställa personal och planera för att öppna daghemmet Arken. Sommaren 2000 blev återigen en intensiv byggnadsperiod då utrymmena för daghemmet iordningställdes. Den 1 sept. 2000 kunde Daghemmet Arken öppna sina dörrar. På årsmötet den 6 jan 2001 kunde ungdomslokalerna i övre våningen invigas.

De senaste åren har varit dynamiska på flera fronter. En yngre generation har stigit till för att fortsätta då trogna kämpar inte längre orkat eller lagt ned vandringsstaven. Vi gläds över den ande av tro och inspiration som bär upp gudstjänsterna och vårt arbete. Vi är gripna över de äldres trohet, medelålderns ansvarskänsla och barnens och ungdomarnas entusiasm.

Kenneth Grönroos
(som skrev historiken till 80 års-jubileumshögtiden år 2001, texten har något uppdaterats)
——————————————————————

Församlingens föreståndare sedan 1906:

1906-1927 J.A. Lindqvist
1927-1930 Viktor Svarvar
1930-1931 Ernst Lernberg
1932-1937 Hilding Söderholm
1937-1940 Gustav Söderberg
1940-1944 Edvin Nyqvist (t.f.)
1944-1947 Birger Bäck
1947-1950 Andreas Ericsson (t.f.)
1950-1953 Gerhard Gustafsson
1954-1956 Paul Eric Taubert
1958-1958 Gerhard Gudstafsson (t.f.)
1958-1963 Rafael Hjort
1963-1964 Rainer Lindh (t.f. juli 63 – jan 64)
1964-1991 Kurt Allén
1991-1993 Helge Holmberg (t.f.)
1993-2004 Kenneth Grönroos
2004-2012 Edward Holmberg
2013-          Gabriel Grönroos

——————————————————————

Copyright © Dandelion by Pexeto