Vad är Betania?


Betaniakyrkan

Betania är en ursprungligen svenskspråkig kristen församling som nu även har en växande verksamhet på finska och tolkar till engelska vid behov. Betaniaförsamlingen som samlas i Betaniakyrkan i Nickby är en del av nätverket Finlandssvenska Pingst (FSP), och är en del av den pentekostala/karismatiska kyrkofamiljen, där t.ex. samfundet Helluntaikirkko – Pingstkyrkan i Finland är en närstående organisation.

Församlingen invigde 1997 en ny kyrkobyggnad (Betaniakyrkan) i kommunens centrum, Nickby. Församlingens verksamhet är mångsidig – allt från Söndax för barn och Efterhäng för tonåringar till olika former av gudstjänster, från Kvinnofrukostar till hjälpinsatser för fattiga i Sibbo liksom skolhem i Indien.

Församlingens föreståndare sedan 2013 är Gabriel Grönroos. År 2021 firar församlingen sitt 100 års jubileum. Gudstjänster och andra annonserade samlingar är offentliga, dvs. vem som helst är välkommen att delta.

Betanian ruotsinkieliset sunnuntaikokoukset tulkataan kuulokkeiden kautta suomeksi – joten tervetuloa kielikylpyyn. Joka torstai olet tervetullut suomenkieliseen rukousiltaan “Rukous & Sana” klo 18.00.

Welcome to Betania – interpretation to english when needed in our Sunday Worship Meetings. 

Sibbo

Församlingens hemort är Sibbo, en växande kommun mellan städerna Helsingfors och Borgå. I kommunen bor ca 22.000 invånare av vilka ca 30% talar svenska och ca 65% finska. Kommunens invånarantal växer ganska snabbt och de flesta inflyttarna är finskspråkiga. Därför är det ganska naturligt att församlingen också har verksamhet på finska, särskilt som det ännu inte finns någon finskspråkig frikyrka i Sibbo.

Pingströrelsen
Enligt senaste statistik (2020) finns det 644 miljoner pingst-karismatiska (pentekostala) kristna i världen idag.

Pingströrelsen, eller den pentekostala kyrkofamiljen, är en av de snabbast växande kristna riktningarna i världen. Under 1900-talet kan man identifiera 3 olika ”vågor” av stark ökning av pingst-karismatiska kristna. Den första kan sägas ha startat i början av seklet där särskilt väckelsen på Azusa Street i Los Angeles under åren 1906-1909 fick globalt genomslag. Man räknar att den ”klassiska pingströrelsen” fick sin start där och då. Det var den första vågen och de pingstkyrkor som räknar sitt ursprung förknippat med Azusa-väckelsen räknas nu ha drygt 123 miljoner medlemmar globalt.

Från ungefär år 1960 fick undervisningen om och upplevelsen av den helige Ande genomslag också i övriga ”frikyrkor” och så småningom även i historiska kyrkor som t.ex. lutherska, anglikanska och katolska kyrkan. Det var den andra vågen som nu beräknas beröra 268 miljoner människor. Av naturliga skäl beskriver de inte sig själva som pingstvänner men eftersom de har både teologin om den helige Andes närvaro och kraft och upplevelsen av Andens nådegåvor (charismata) gemensam (åtminstone till stora delar) med pingstvännerna har de fått namnet “karismatiska” kristna.

Den tredje vågen startade på 1980-talet och består av självständiga församlingsrörelser som varken räknar sitt ursprung i den klassiska pingströrelsen eller i äldre historiska kyrkor. Den vågen växer starkt och beräknas idag bestå av 252 miljoner medlemmar.

Det finns alltså många olika samfund inom pingströrelsen med lite olika organisation och betoningar i läran, men det gemensamma för pingstvännerna och de karismatiska kristna är öppenheten för och de synliga verkningarna av den helige Ande.

I Finland finns det ca 50.000 pingstvänner av vilka drygt 2.000 är svenskspråkiga. I Norden finns det ca 180.000 pingstvänner.


Pentekostal och pentekostalism är alltmer använda begrepp även i svenskan för att beskriva pingst-karismatisk teologi och praxis globalt. Pentekoste är det grekiska ordet för pingst, och hittas ju också t.ex. i det engelska ordet för pingströrelsen, som i “pentecostal church”. Pentekostal teologi används för att särskilja den teologiska tolkningen från t.ex. evangelikal, reformert, luthersk…

Copyright © Dandelion by Pexeto